Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz sprzętu do pracowni zawodowych na potrzeby kształcenia zawodowego dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych
i dla zawodu kierowca mechanik w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu oraz dla zawodu mechatronik w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”, realizowanego w ramach projektu pn.: „Od teorii do praktyki” - CZĘŚĆ I: Dostawa wyposażenia dydaktycznego do pracowni zawodowych.