Dostawa oprogramowania dziedzinowego dla Powiatu Zgorzeleckiego wraz z wdrożeniem oraz przeszkoleniem pracowników oraz dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatu Zgorzeleckiego w ramach realizacji projektu pn.: „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań”.

Zamówienie realizowane jest ramach projektu pn.: „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań”dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1  „E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne”, umowa nr RPDS.02.01.01-02-0033/17-00.