budowa linii kablowej zasilajacej zasuwy ZO1 i ZO2 oraz bramę wjazdową dla PGE GiEK S.A, dz. nr 2, 3, 4, 5, 37, 38, 43, 42, 41, 303/46 ( Obr. Bogatynia III) w Bogatyni przy ul. Marii Curie Skłodowskiej

 

Numer rejestru     Bo.4.2019
2 Data złożenia wniosku  30.01.2019
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE GiEK S.A

ul. Węglowa 5,

97-400 Bełchatów

4 Adres i opis projektowanego obiektu budowa linii kablowej zasilajacej zasuwy ZO1 i ZO2 oraz bramę wjazdową dla PGE GiEK S.A, dz. nr 2, 3, 4, 5, 37, 38, 43, 42, 41, 303/46 ( Obr. Bogatynia III) w Bogatyni przy ul. Marii Curie Skłodowskiej
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne
 

 

Przebudowa budynku mieszkalnego Zgorzelec dz. nr 25 , obr. V, AM-2

1 Numer rejestru 26/2018
2 Data złożenia wniosku 14.08.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Teresa Jagiełło

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Przebudowa budynku mieszkalnego

Dz. nr 25(Obr. V, AM-2 ) Miasto Zgorzelec
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne  

 

PINB

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
W ZGORZELCU
 
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8,
59-900 Zgorzelec
tel. (fax): 75 64 24 644
NIP 615-17-33-666
Regon 230827098

Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek - od godz. 7.30 do godz. 15.30
wtorek - od godz. 7.30 do godz. 16.00

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków we wtorek w godz. : 14.30 – 16.00


STATUS PRAWNY

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) jest organem nadzoru budowlanego pierwszej instancji,PINB wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

ORGANIZACJA

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego określa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w regulaminie organizacyjnym
 
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Do zadań nadzoru budowlanego należy:
    1. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
    2. kontrola działania organów administracji architektoniczno – budowlanej;
    3. badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
    4. współdziałanie z organami kontroli państwowej.

OBSZAR DZIAŁANIA

Obszar działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu obejmuje powiat zgorzelecki,

TRYB DZIAŁANIA

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania urzędów administracji publicznej, w tym w zakresie orzecznictwa administracyjnego - w trybie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

ZAŁATWIANIE SPRAW
Podania są przyjmowane na piśmie, za pomocą telefaksu, ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą,
W zależności od sprawy, sposobu wniesienia podania, sprawy załatwiane są w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie.

REJESTRY, EWIDENCJE PROWADZONE PRZEZ POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ZGORZELCU
1) rejestr katastrof budowlanych,
2) rejestr skarg i wniosków,
3) rejestr postanowień i decyzji administracyjnych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
4) rejestry spraw,
5) ewidencja decyzji, postanowień i zgłoszeń otrzymanych od organu administracji architektoniczni-budowlanej,
6) ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,
7) rejestr wewnętrznych aktów prawnych wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
8) ewidencja obiektów wielkopowierzchniowych.

Podkategorie

 • Ogłoszenia i informacje
 • Zamówienia publiczne
 • Uchwały
 • Porządek obrad zarządu
 • Protokoły sesji rady
 • Oświadczenia majątkowe
 • Audyty, kontorle
 • Archiwum Zakładowe Staorostwa Powiatowego w Zgorzelcu

  W Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu przy ulicy Boh. II Armii WP 8A znajduje się archiwum zakładowe. Przechowywane są w nim dokumenty powstające i gromadzone w Starostwie od października 1998 roku.

  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu
  ul. Boh. II. AWP 8A, 59-900 Zgorzelec
  tel.  kontaktowy: (75) 77 615 55
  fax: (75) 77 179 30
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
  Osoby, które ubiegają się o naliczenie kapitału początkowego (druk Rp-7) i o wystawienie świadectwa pracy powinny zgłosić się do:

  I. Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z następujących placówek:

  • byłego Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
  • byłej Grupy Remontowo-Budowlanej przy Miejskim Zespole Ekonomiczno–Administracyjnym Szkół,
  • pracownicy aktualnie istniejącego Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu,
  • byłych Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych im. Boh II AWP w Zgorzelcu,
  • byłego Zespołu Szkół Zawodowych im. Boh II AWP w Zgorzelcu.


  II. Placówki oświatowe.

  Osoby, które zatrudnione były w placówkach oświatowych, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkolach powinny ubiegać się o wyżej wymienione dokumenty w placówce, w której były zatrudnione lub w Urzędach Miast i Gmin powiatu zgorzeleckiego właściwych dla miejsca zamieszkania.

  Wniosek o wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7 należy złożyć w formie pisemnej osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, listownie na adres Starostwa lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 • Zgłoszenia robót budowlanych (art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a p.b.)
 • Nieruchomości na sprzedaż
 • Nieruchomości pod dzierżawę