Sprawozdanie finansowe za 2011 rok

Opublikowane załączniki zawierają informacje i sprawozdania z wykonania budżetu na dany rok.