Sprawozdanie finansowe za 2010 rok

Opublikowane załączniki zawierają informacje i sprawozdania z wykonania budżetu na dany rok.